สถานีรถไฟปราจีนบุรี รีวิวรถไฟต่างๆ ทางรถไฟสายตะวันออก เริ่มสร้างครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นทางกว้างขนาด 1.435 (European Standard Gauge : ความกว้างมาตรฐานยุโรป) จากสถานีรถไฟหลวงสายเหนือกรุงเทพ ถึงสถานีรถไฟแปดริ้ว ระยะทาง 61 กิโลเมตร แล้วเสร็จเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2450

ต่อมา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีดำริให้เปลี่ยนขนาดความกว้างทางจาก 1.435 มาเป็น 1.000 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเดินรถร่วมกัน นั่นคือ “มลายู” และ “กัมพูชา” และได้มีดำริให้สร้างทางรถไฟไปเชื่อมต่อกับกัมพูชาที่ตำบลคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี(ในขณะนั้น)

ด้วยสถานีรถไฟแปดริ้ว ตั้งอยู่ใกล้กับฝั่งแม่น้ำบางปะกงมาก ทำให้ไม่สามารถเบี่ยงทางรถไฟขึ้นไปยังปราจีนบุรีได้ จึงได้สร้าง “สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา” ขึ้นเพื่อเป็นสถานีแยกไปสู่ปราจีนบุรี – อรัญประเทศ – กัมพูชา โดยการก่อสร้างนั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารช่างในการวางรางจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี จากนั้นไปเป็นความรับผิดชอบของกรมรถไฟหลวง และมีการเปิดเดินรถเป็นตอนๆ คือ

1 มกราคม 2467 : เปิดเดินรถจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ระยะทาง 100 กิโลเมตร

8 พฤศจิกายน 2469 เปิดการเดินรถจากสถานีกบินทร์บุรี – อรัญประเทศ ระยะทาง 94 กิโลเมตร

ร่วมระยะทางจากสถานีกรุงเทพ – อรัญประเทศ 255 กิโลเมตร

และมีอยู่สถานีหนึ่งที่มีความสวยงามในทางสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรแล้ว นั่นคือ “สถานีปราจีนบุรี”

สถานีปราจีนบุรี เป็นสถานีประจำจังหวัดปราจีนบุรี มีขบวนรถที่หยุดรับส่งผู้โดยสารจำนวน 10 ขบวน คือ
* ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ
* ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
* ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ
* ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
* ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

ขณะนี้ เส้นทางจากสถานีชุมทางคลองสิบเก้า – อรัญประเทศ – คลองลึก อยู่ระหว่างการปรับปรุงทางให้มีความแข็งแรง เปลี่ยนรางจาก 70 ปอนด์/หลา เป็นขนาด 100 ปอนด์/หลา และเปลี่ยนหมอนจากหมอนไม้ เป็นคอนกรีต เพื่อรับการเชื่อมต่อกับกัมพูชา ด้วยเป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของ SKRL หรือ เส้นทางเชื่อมโยงสิงคโปร์ – คุนหมิง ส่วนระเบียงตะวันออก ครับ