สถานีรถไฟ เชียงใหม่ เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สถานีรถไฟเชียงใหม่ เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟระดับ 1 บนเนื้อที่ทั้งหมด 119 ไร่ ระยะทางจากกรุงเทพถึงสถานีเชียงใหม่ คือ 751 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 11 ถึง 13 ชั่วโมง

สถานีรถไฟเชียงใหม่ก่อสร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่มีหลักฐานถึงผู้ออกแบบซึ่งปรากฏในหนังสือวารสารรถไฟ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2511 มีภาพสถานีรถไฟเชียงใหม่เต็ม 2 หน้า และมีคำบรรยายภาพว่า “สถานีเชียงใหม่”

คุณถาวร บุณยเกตุ สถานปนิกให้เรียกว่า แบบไทยเหนือ เพื่อรับกับภูมิประเทศและบรรยากาศของภาคเหนือออกแบบโดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ในสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็น ครฟ.รับราชการในกรมรถไฟเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน (คือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2481)

นอกจากนี้แล้ว ศ.มจ.โวฒยากร วรวรรณ ยังทรงออกแบบสถานีรถไฟธนบุรี ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2493 ทั้งสถานีเชียงใหม่และสถานีธนบุรีมีจุดเด่นคือ “หอนาฬิกา” จึงสันนิษฐานได้ว่าสถานีเชียงใหม่คงจะสร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกับสถานีธนบุรี คือ ปี พ.ศ. 2493 หรือห่างกันเล็กน้อย เพราะภาพการ์ตูนในวารสารรถไฟ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ก็มีภาพของสถานีเชียงใหม่ปรากฏอยู่ด้วย

สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญเติบโตของการคมนาคมในเชียงใหม่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2464 ได้มีการทำพิธีเปิดสถานีรถไฟแห่งนี้ นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

เพราะการมาของรถไฟเชียงใหม่มิได้หมายความแต่เพียงการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ของผู้คนในเขตภาคเหนืออย่างใหญ่หลวง

ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การค้าทางเรือหมดบทบาทลงอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้เพราะต้นทุนในการขนส่งทางรถไฟถูกกว่าทางเรือมาก อีกทั้งเกวียนเป็นพาหนะอีกชนิดที่ค่อยๆ หายไปจากถนนในเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากรถไฟบรรทุกรถยนต์ขึ้นมาใช้แทน