สถานีอยุธยา สถานีรถไฟควมเร็วสูง และสถานีรถไฟฟ้าในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเส้นทาง , SRT ตะวันออกเฉียงเหนือ , สายสีแดงเข้ม ,HSR สายอีสาน และHSR สายเหนือ

สถานีรถไฟอยุธยา เป็นสถานีรถไฟประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวอาคารเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 จึงเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากเปลี่ยนชื่อจาก “สถานีกรุงเก่า” เป็น “สถานีอยุธยา” ตามพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2460

สถานีรถไฟอยุธยาตั้งอยู่นอกเกาะเมืองฝั่งตะวันออก ริมแม่น้ำป่าสัก เป็นสถานีระดับที่ 1 ขบวนรถไฟทุกขบวน จะจอดรับส่งที่สถานีนี้

ตารางเวลาการเดินรถ
เที่ยวขึ้น
ขบวนรถ ต้นทาง อยุธยา ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร141 กรุงเทพ 22.45 00.16 อุบลราชธานี 10.20
ช303 กรุงเทพ 04.20 05.48 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ท409 อยุธยา 06.00 ต้นทาง ลพบุรี 07.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ 05:20 06.44 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.58 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 08.25 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 08.37 เด่นชัย 16.30
ด75 กรุงเทพ 08.20 09.41 หนองคาย 17.30
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 09.47 เชียงใหม่ 19.30 ขบวนที่ 9 เดิม
(ก่อน พ.ศ. 2555)
ธ201 กรุงเทพ 09.25 11.27 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 11.24 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[1]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 12.15 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 13.04 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 13.06 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 14.31 ตะพานหิน 19.15
ร109 กรุงเทพ 13.45 15.17 เชียงใหม่ 04.05
ธ207 กรุงเทพ 14.05 15.56 นครสวรรค์ 19.35
ร145 กรุงเทพ 15.20 16.56 อุบลราชธานี 03.15
ช301 กรุงเทพ 16.30 18.33 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ 18:20 20.18 ชุมทางบ้านภาชี 20:45 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:00 19.09 ชุมทางแก่งคอย 20:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช317 กรุงเทพ 17.25 19.12 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 19.44 เชียงใหม่ 07.15 ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)
ด77 กรุงเทพ 18.35 20.03 หนองคาย 03.45
ร139 กรุงเทพ 18.55 20.25 อุบลราชธานี 06.15
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 21.06 เชียงใหม่ 08.40
ดพ25 กรุงเทพ 20.00 21.40 หนองคาย 06.25 ทดแทนขบวนที่ 69
ร107 กรุงเทพ 20.10 21.43 เด่นชัย 05.15
ดพ23 กรุงเทพ 20.30 21.50 อุบลราชธานี 06.35 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 67
ร133 กรุงเทพ 20:45 22.17 หนองคาย 07.55
ร105 กรุงเทพ 21.00 22.22 ศิลาอาสน์ 04.40
ด67 กรุงเทพ 21.30 22.50 อุบลราชธานี 07.50
ด51 กรุงเทพ 22.00 23.29 เชียงใหม่ 12.10

  • ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า

เที่ยวล่อง
ขบวนรถ ต้นทาง อยุธยา ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50 02.26 กรุงเทพ 04.00
ด78 หนองคาย 18.30 02.48 กรุงเทพ 04.35
ร142 อุบลราชธานี 17.35 03.12 กรุงเทพ 05.00
ร108 เด่นชัย 19.05 03.19 กรุงเทพ 05.10
ด52 เชียงใหม่ 15.30 03.38 กรุงเทพ 05.25
ดพ24 อุบลราชธานี 19.00 03.41 กรุงเทพ 05.15 เวลาเดิมของ
ขบวนที่ 68
ร134 หนองคาย 18:50 03.47 กรุงเทพ 05:45
ดพ26 หนองคาย 19.40 04.03 กรุงเทพ 06.00 ทดแทนขบวนที่ 70
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 04.23 กรุงเทพ 06.15
ด68 อุบลราชธานี 19.30 04.57 กรุงเทพ 06.40
ดพ10 เชียงใหม่ 18.00 04.58 กรุงเทพ 06.50 ทดแทนขบวนที่ 2
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 05.25 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร140 อุบลราชธานี 20.30 05.30 กรุงเทพ 07.20
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:05 06.22 กรุงเทพ 08:40
ช302 ลพบุรี 04.40 06.43 กรุงเทพ 08.15 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช318 ลพบุรี 06.00 07.09 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 08.27 กรุงเทพ 10.20
ช304 ลพบุรี 08:00 08.59 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 09.40 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 10.26 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 12.13 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:20 12.40 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 13.10 กรุงเทพ 14.40
ด72 อุบลราชธานี 05.30 13.16 กรุงเทพ 14.55 ขยายต้นทาง
จากศีรขภูมิ[2]
ด76 หนองคาย 07:46 15.34 กรุงเทพ 17:10
ร112 เด่นชัย 07.30 15.58 กรุงเทพ 18.00
ร136 อุบลราชธานี 07.00 16.37 กรุงเทพ 18.40
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 18.05 กรุงเทพ 19.25 ขบวนที่ 12 เดิม
(ก่อน พ.ศ 2555)[3]
ธ210 บ้านตาคลี 16.00 18.47 กรุงเทพ 20.35
ร102 เชียงใหม่ 06.30 19.14 กรุงเทพ 21.10
ร146 อุบลราชธานี 09.30 19.24 กรุงเทพ 21.10
ดพ22 อุบลราชธานี 14.50 21.41 กรุงเทพ 22.55